Wereldgebedsdag voor roepingen

Op zondag 3 mei is het Wereldgebedsdag voor roepingen. Graag verwijzen we naar de inspirerende en bemoedigende boodschap van paus Franciscus. Vanuit het bisdom wordt opgeroepen om even stil te staan bij zijn Woorden van roeping. De volledige tekst kunt u via de link onderaan lezen.

Op het einde van zijn brief verwoordt Paus Franciscus het als volgt:
“Ik zou graag willen dat de Kerk, vooral op deze Wereldgebedsdag voor Roepingen, maar ook in het gewone pastorale werk van onze gemeenschappen, deze weg in dienst van roepingen bewandelt en het hart van de gelovigen ervoor wint. Zo kan iedereen dankbaar de roeping ontdekken die de Heer tot hem richt, maar ook de moed vinden om ja te zeggen, om vermoeidheid te overwinnen door het geloof in Christus en om uiteindelijk zijn leven aan te bieden als een lofzang op God, op zijn broeders en op de hele wereld.”

Jammer genoeg kunnen we zondag in onze parochiekerken geen eucharistie vieren. Toch kunnen we in ons persoonlijk gebed intens bidden voor mekaar en voor nieuwe roepingen. Hierbij vindt u het gebed dat bisschop Lode voor deze gelegenheid schreef:

Heer Jezus,

Gij zijt de goede herder.
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij leven
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem,
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag.

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde
in heel uw schepping wordt gehoord.

Elk jaar is er op roepingenzondag een collecte in de vieringen. Nu dit niet op deze wijze kan, durven we toch vragen om een financiële bijdrage over te maken op het rekeningnummer BE96 3630 9075 9405 op naam van vzw Bestuur Bisdom Brugge met vermelding ‘gift roepingenzondag’.
Hartelijk dan voor uw milde steun! Het komt de roepingenpastoraal en de opleiding van wie geroepen is ten goede.

Moge de Heer allen bezielen die zich met de vreugde van het evangelie voor de Kerk inzetten. Moge Hij ons nieuwe roepingen schenken.